Teplo bez starosti - Futurity is in simplicity

testy kotlov STROPUVA 2011:

 

Výskum  spaľovacieho procesu v kotly na tuhé palivá "Stropuva"

Vzhľadom na narastajúce problémy životného prostredia sa stáva stále dôležitejšou požiadavka na  kotly ktoré sú na tuhé palivá aby splňali normy spaľovania. Stropuva kotly splňajú   normy EN 303-5. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vytvoril požiadavky na kotly s menovitým výkonom až 300 kW a požiadavky na kotly s menovitým výkonom až  50 kW bola stanovená norma EN 13229:2001, EN 13240:2000, EN 12815:2001 a EN 12809:2001.Účinná kontrola spaľovacieho procesu  nielen predlžuje dobu horenia nákladu, ale tiež znižuje množstvo emisií znečisťujúcich ovzdušie, množstvo ktoré neprevyšuje limitné hodnoty uvedené vo vyššie uvedených normách.Cieľom výskumu je vykonať hodnotenie kvality spaľovacieho procesu a meranie koncentrácie vypúšťaných znečisťujúcich látok v domácom kotly na tuhé palivá "Stropuva" pomocou komínového analyzátora.Metodika: skúšky sa vykonávajú pri spaľovaní  dreva ihličnanov (vlhkosť z ~ 20%) v kotly na tuhé palivá "Stropuva S40". Koncentrácie plynov počas spaľovania sú merané pomocou prenosného analyzátora pre plynné znečisťujúce látky testo 350 XL. Vzorky dymu sa odoberajú  vo vzdialenosti 1,5 m  od kotla v centrálnej časti dymovodu . Spočiatku, kým sa procesy prebiehajúce v spalovacej komore  nestabilizujú   sa tok spalín meria v 20 minútových intervaloch a neskôr  sa meria každých 30 minút. Koncentrácie znečisťujúcich látok sa odoberajú v priebehu 3,5 hodiny tak, že sa získaju pri rýchlosti 1,0 l / min. Meranie sa vykonáva na začiatku  spaľovacieho procesu, tj 10 minút potom, čo  bol náklad zapálený, a neskôr, keď kotol pracuje v normálnom režime a je stabilizovaný.Výsledky: V období od 01. 04. 2011 do 09. 06. 2011 koncentrácia CO (ppm) a teplota toku spalín (° C) boli zaznamenané každý druhý deň zo vzorky spalín. Získané dáta sú znázornené na obrázku 1.Na začiatku výskumu keď bolo drevo zapaľované  a zaťaženie  kotla bolo na plno  teplota toku dymu nebola vysoká a boli zvýšené množstvá CO unik  do životného prostredia (7000-8000 ppm). Tento proces je spoločný pre všetky kotly na biopalivá  v čase, keď horenie ešte nie je ustálené akonáhle sa proces horenia ustáli sú vysledky kotlov Stropuva podstatne na lepšej úrovni ako iné kotle .

Obr. 1. Koncentrácie CO a teplotný graf vypracovaný s využitím priemernej hodnoty nameranej a získanej v priebehu výskumu. Obr: anglies monoksidas - oxid uhoľnatý, temperature - teplota, laikas - čas .. ~ 25 minút potom, čo bol kotol zapálený sa  spaľovací proces v kotli stabilizoval, teplota stúpala a koncentrácia CO sa znížila. 60 minút potom, v plnom spaľovacom zaťažení, koncentrácia znečisťujúcich látok neprekročila hranicu 3000 ppm. Po 90 minútach  sa CO pohyboval v medziach od 5 do 10 percent z hodnoty 45 ° C a 4000 ppm, resp. závery: Priemerná koncentrácia CO nepresahuje hranicu 4000 ppm. Pri spaľovaní tuhých palív v kotli sú výrazne nižšie plynné znečisťujúce látky produkované do životného prostredia v porovnaní zo začiatkom spaľovania. Pri meraní parametrov prietoku plynu a koncentrácií znečisťujúcich látok sa môže prevádzka kotla a spaľovacie procesy optimalizovať úpravou parametrov kotla a paliva a vzduchu.                                                        výsledky meraní

 

Testy boli vykonané pred rokmi pričom už vtedy naznačoval výskum že tento spôsob spaľovania je revolučným !

Dnes už vieme že vďaka technologií Stropuva nie je problém získať ešte nižšie emisie pri zachovaní vysokej účinnosti 

A STÁLE SA VYVÝJAME ! NÍZKE EMISNÉ HODNOTY NAMERANÉ V AKREDITOVANOM LABORATÓRIU ZARADILI VŠETKY KOTLY DO EMISNEJ TRIEDY 4.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

www.stropuva.net